Điều khoản sử dụng dịch vụ của Mcredit

 
Chính sách bảo mật này (sau đây gọi tắt là “Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được xây dựng và cập nhật bởi CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI (sau đây gọi tắt là “MC”).

Phạm vi áp dụng của Chính sách là tất cả các đối tượng sử dụng (sau đây gọi tắt là “Người dùng”) Ứng dụng di động MCredit (sau đây gọi tắt là “Ứng dụng di động”), website https://mcredit.com.vn/ (sau đây gọi tắt là “Website”), không giới hạn ở các hình thức đăng ký sử dụng dịch vụ của MC, đăng ký thông tin và đăng ký tài khoản.

Chính sách bảo mật được xây dựng nhằm cho bạn biết được MC sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ, bảo mật và/hoặc xử lý dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho MC như thế nào, và chính sách này được xây dựng dựa trên quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân.

Bằng cách chọn xác nhận vào tiêu mục “Đồng ý điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật” khi đăng ký sử dụng, đăng ký thông tin, đăng ký tài khoản trên Ứng dụng di động và/hoặc Website của MC, bạn thừa nhận rằng đồng ý toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách Bảo Mật này và cho phép MC thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. Trong trường hợp từ chối Chính Sách Bảo Mật, bạn có thể không tải xuống, không đăng ký vào Ứng dụng di động MCredit, hoặc không sử dụng các dịch vụ được cung cấp qua Website của MC.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này trước khi gửi/cung cấp bất kỳ thông tin nào cho MC hoặc khi được MC yêu cầu.

1. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN


1.1. Dữ liệu cá nhân nghĩa là và tham chiếu đến thông tin cá nhân gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể (sau đây gọi tắt là “Dữ Liệu Cá Nhân”). Dữ liệu cá nhân mà MC sẽ/có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

(i) Họ và Tên;
(ii) Ngày tháng năm sinh;
(iii) Số CMND hoặc Hộ chiếu;
(iv) Giới tính;
(v) Địa chỉ liên hệ;
(vi) Địa chỉ thư điện tử;
(vii) Số điện thoại, số fax;
(viii) Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;
(ix) Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Ứng dụng di động hoặc Website;
(x) Dữ liệu tổng hợp khác về nội dung mà sử dụng trên Ứng dụng di động hoặc Website;

1.2. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập Dữ liệu cá nhân về bạn trong các trường hợp:

(i) Khi bạn đăng ký (sử dụng/thông tin/tài khoản) và/hoặc sử dụng Ứng dụng di động hoặc Website của MC;
(ii) Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của MC, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác qua Ứng dụng di động hoặc Website;
(iii) Tương tác với MC qua Ứng dụng di động hoặc Website;
(iv) Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Ứng dụng di động hoặc Website;
(v) Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho MC vì bất kỳ lý do gì.
Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà MC thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà MC sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN


Dữ liệu cá nhân về bạn được MC thu thập tại mục 1 sẽ/có thể được sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý cho các mục đích sau đây:

 • Xác thực thông tin về bạn để đăng ký như một khách hàng của MC.
 • Chấp thuận quá trình đăng ký của bạn như một khách hàng của MC, cung ứng cho bạn một tài khoản đăng nhập vào MCredit cũng như các hoạt động sửa đổi, bổ sung, cập nhật, quản lý Thông tin đăng ký.
 • Tiến hành các hoạt động tra cứu và phân tích Người dùng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý và bảo vệ các thông tin, hệ thống kỹ thuật dịch vụ, đo lường hiệu suất dịch vụ do MC cung ứng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của MC.
 • Trên cơ sở các thông tin có được, bạn đồng ý rằng, MC có thể sử dụng tên của bạn, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, email, số fax để cung cấp các thông báo, khảo sát, thông tin sản phẩm, các hoạt động truyền thông, khuyến mại khác tới bạn liên quan đến dịch vụ được cung cấp bởi MC.

3. LOẠI CHO VAY, THỜI HẠN CHO VAY, PHƯƠNG THỨC CHO VAY, LÃI SUẤT VÀ PHÍ CHO VAY, ĐỒNG TIỀN CHO VAY, TRẢ NỢ


3.1. Loại cho vay
Trên cơ sở mục đích, mức độ rủi ro liên quan đến khoản vay cũng như khả năng và thời gian trả nợ của khách hàng, Mcredit có thể cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo thời hạn cụ thể như sau:
 • Cho vay ngắn hạn là khoản vay có thời hạn vay đến 12 tháng;
 • Cho vay trung hạn là khoản vay có thời hạn vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng;
 • Cho vay dài hạn là khoản vay có thời hạn vay từ trên 60 tháng.
3.2. Thời hạn cho vay
3.2.1. Đối với cho vay kinh doanh
Mcredit và khách hàng căn cứ vào chu kỳ hoạt động kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay và thời hạn hoạt động còn lại của Mcredit để thoả thuận về thời hạn cho vay.

3.2.2. Đối với cho vay tiêu dùng
 • Mcredit và khách hàng căn cử vào khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay, thời hạn hoạt động còn lại của Mcredit để thỏa thuận về thời hạn cho vay.
 • Thời hạn cho vay tối đa đối với khoản vay tiêu dùng là 48 tháng.
3.3. Phương thức cho vay.
Mcredit thỏa thuận với khách hàng về việc áp dụng các phương thức cho vay sau đây:
 • Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, Công ty và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết hợp đồng cho vay. Cho vay từng lần bao gồm nhưng không giới hạn cho vay trả góp.
 • Cho vay theo hạn mức: Mcredit xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay, Mcredit thực hiện cho vay từng lần. Một năm ít nhất một lần, Mcredit xem xét xác định lại mức dự nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này.
 • Phương thức khác theo quy định pháp luật và chính sách của Mcredit trong từng thời kì
3.4. Lãi suất và phí cho vay
3.4.1. Lãi suất cho vay.
 • Mức lãi suất cho vay do Mcredit và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là NHNN) và quy định của Mcredit
 • Lãi suất cho vay tại Mcredit từ 12-35%/năm.
 • Các sản phẩm cho vay trên ứng dụng có lãi suất cho vay không quá 36%/năm, bao gồm cả chi phí và lệ phí, đồng thời không yêu cầu hoàn trả đầy đủ trong vòng 60 ngày trở xuống.
3.4.2. Phí cho vay
Mcredit và khách hàng thoả thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm:
 • Phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn;
 • Phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng;
 • Phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu;
 • Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay theo quy định của pháp luật.
3.5. Đồng tiền cho vay, trả nợ
 • Mcredit thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam phù hợp với quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.
 • Đồng tiền trả nợ là đồng Việt Nam.